ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας ανιχνεύουν τα προϊόντα της καύσης (θερμότητα, καπνός) καθώς και την διαρροή εκρηκτικών αερίων από τα πρώτα τους στάδια και παρέχουν έγκαιρη ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω αυτοματισμών για την κατάσβεση, την παύση διαρροής καθώς και την τηλεφωνική ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων. Η εγκατάσταση για όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Μελέτες πυρασφαλείας - πυρανίχνευσης.

συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας συμβατικά και αναλογικά διευθυνσιοδοτημένα με δυνατότητα αποστολής σημάτων συναγερμού.

Ανιχνευτές φωτιάς, καπνού, θερμοκρασίας και εκρηκτικών αεριών.

Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης και πυροσβεστήρες.

Φωτισμός ασφαλείας και εξόδου κινδύνου.

 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης και συστήματα πυρασφάλειας αποτελούνται από:

Τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης

Τους πυρανίχνευτες

Τις φαροσειρήνες

Τα μπουτών αναγγελίας φωτιάς