ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής. Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελιακή γείωση) προκειμένου να επιτευχθούν:

- Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.

- Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών.

- Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εντάσσει (προσαρμόζει) τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας με την θεμελιακή γείωση.

 

 

Σε όλες τις κατασκευές μας εφαρμόζουμε θεμελιακή γείωση για την επίτευξη των παρακάτω:

- Χαμηλή τιμή στην αντίσταση γείωσης

- Δημιουργία ισοδυναμίας επιφάνειας

- Προστασία του ηλεκτροδίου από τη διάβρωση λόγω εγκιβωτισμού στο μπετό

- Μείωση βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής

- Ύπαρξη αναμονών για την άμεση γείωση μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, παροχής ΔΕΗ, αλεξικέραυνου, αντλιοστασίου κ.λ.

 

Με την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων σε αρκετό βάθος στη θεμελίωση δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές υγρασίας - θερμοκρασίας η τιμή της αντίστασης

Κατασκευάζουμε τη θεμελιακή γείωση από ταινίες ή αγωγούς γειώσεων οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα της θεμελίωσης

Οι ταινίες τοποθετούνται κατά μήκος και πλάτος στη θεμελίωση σχηματίζοντας κλειστούς βρόγχους

Για επιπλέον εξασφάλιση κατασκευάζουμε πέρα των παραπάνω και ενδιάμεσους αγωγούς σχηματίζοντας περισσότερος κλειστούς βρόγχους. Έτσι ακόμα και αν ανοίξει ο αγωγός σε ένα σημείο, δε θα ανοίξει ολόκληρος ο βρόγχος

Οι αγωγοί τοποθετούνται στο εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου ώστε να καταλάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο εμβαδόν

Η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το εμβαδόν που καταλαμβάνει η θεμελιακή γείωση

Η ταινία τοποθετείται όρθια μέσα στα θεμέλια, με τη μικρή διάσταση προς τα κάτω

Οι ορθοστάτες εμπήγονται στο έδαφος και συγκρατούν τον αγωγό ή την ταινία στο επιθυμητό οριζόντιο επίπεδο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κατά τη σκυροδέτηση, θα περιβληθούν από τουλάχιστον 5cm μπετόν απ΄ όλες τις πλευρές